REGULAMIN SPRZEDAŻY 
„POLFLOR” Henryk Jaros 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Przedmiotem działalności „POLFLOR” Henryk Jaros z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowej nr 12, stoisko nr 28, 52-438 Wrocław, NIP: 8320006008 jest sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, w tym sprzedaż kwiatów. 


2. Niniejszy regulamin stosuje się do Umów sprzedaży zawieranych dotyczących oferty prezentowanej na stronie internetowej polflor.freshportal.nl 


3. Definicje:
 a. Dowód zakupu – faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu, 
b. Formularz zamówienia – dostępny na Stronie Internetowej formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację, 
c. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, 
d. Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, 
e. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, 
f. Regulamin – niniejszy regulamin, 
g. Roślina – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na możliwość szybkiego zepsucia się podlega szczególnym zasadom sprzedaży, 
h. Sprzedawca – „POLFLOR” Henryk Jaros z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowej nr 12, stoisko nr 28, 52-438 Wrocław, NIP: 8320006008, 
i. Strona Internetowa – witryna www prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.polflor.wroclaw.pl 
j. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana w oparciu o ofertę Produktów i Roślin znajdującą się na Stronie Internetowej, 
k. Załącznik – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6. 
l. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, 


4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail, kontaktu telefonicznego lub wypełnienia Formularza zamówienia. 

5. Sprzedawca może organizować Promocje na wybrane Produkty i Rośliny. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na Stronie Internetowej jednocześnie zastrzegając sobie prawo do dowolnego udzielania Kupującym upustów i rabatów. 

6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. 

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  §2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 


1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: 
a. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej, 
b. złożenie zamówienia osobiście w siedzibie Sprzedawcy, 
c. złożenie Zamówienia drogą mailową pod adresem marcin@polflor.wroclaw.pl, d. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem telefonu 506 294 946 

4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 b) i 3 d), niniejszego paragrafu, można składać od 07:00 do 15:00 

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a) i 3 c), niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 

6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego dostępnego na Stronie Internetowej formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sprzedawcy. 

7. Każdy kupujący musi zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia. 

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest przesłanie przez Kupującego wiadomości e-mail, która zawierać musi następujące elementy: kompletne dane do wysyłki (imię i nazwisko, adres dostawy), nr telefonu, nazwy zamawianych produktów, ilości, sposób płatności i dostarczenia przesyłki oraz opcjonalnie NIP. 

9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail, SMS lub MMS. 

10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu. 

11. Maksymalny czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi 5 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zgodnie z pkt. 9 i 10 niniejszego paragrafu. 

12. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów lub Roślin niezwłocznie, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów lub Roślin, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym. 

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 2 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia. 

§3 PŁATNOŚCI


 1. Ceny podane na Stronie Internetowej wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które w przypadku, gdy transport spoczywa na Sprzedawcy są naliczane są oddzielnie a ich obowiązek zapłaty spoczywa na Kupującym. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia. 

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (faktura VAT). 

3. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: 
a. płatność gotówkowa w miejscu siedziby Sprzedawcy, 
b. przelew bankowy. 

5. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 

6. Wysyłka produktu następuje po zaksięgowaniu 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. 

7. Jeżeli rachunek Sprzedającego nie zostanie uznany środkami pieniężnymi od Kupującego w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. 

§4 DOSTAWA


 1. Zamówione Produkty są dostarczane lub odbierane osobiście w miejscu siedziby Sprzedawcy we wskazanym przez niego terminie. 

2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia. 

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. 

§5 REKLAMACJA 


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 

2. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności Kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt lub Roślina są wadliwe, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. 

4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu lub Rośliny, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 

5. Do reklamowanego Produktu lub Rośliny należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. 

6. Kupujący zobowiązany jest do osobistego dostarczenia Produktu lub Rośliny. W przypadku umowy zawartej na odległość Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu lub Rośliny. 

7. Reklamacje należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy. 

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 

10. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu. 

11. Stosownie do art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (wyłączenie rękojmi). 

12. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Produktu lub Rośliny powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego w przypadku zawarcia umowy sprzedaży na odległość. 

13. Sprzedawca odmówi uwzględniania reklamacji, jeśli w szczególności: 
a) wady Produktu lub Rośliny są wynikiem - wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego; 
b) wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem Kupującego lub działaniem siły zewnętrznej; 
c) są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji Roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania), co może przyczynić się do ich obumarcia. 

14. Sprzedawca oświadcza, że wygląd Produktów i Roślin może nieznacząco odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, jak również etykietach dołączonych do Produktów i Roślin. 

15. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Towarów (np. jak często należy podlewać roślinę). Kupujący zobowiązany jest uczynić to na własną rękę, koszt i ryzyko. 

16. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana. 

17. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 


1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 

2. W przypadku zakupu Roślin stanowiących towar, który może ulec szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, wówczas na podstawie art. 38 ust. 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową na adres: biuro@polflor.wroclaw.pl lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z przekazaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony). 

6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. 

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 10. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Henryk Jaros prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „POLFLOR” Henryk Jaros z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowej nr 12, stoisko nr 28, 52-438 Wrocław, NIP: 8320006008, adres e-mail: biuro@polflor.wroclaw.pl 

2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

3. Administrator przetwarza dane w celach: • w celu wykonania umowy, • w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego, oraz rachunkowego, • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami, • w celach zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałanie oszustwom, • w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, • by prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego oraz osób trzecich, dotyczącego naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów i usług. 

4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu profilowania oraz w sposób zautomatyzowany. 

5. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. a , art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia: • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, • prawo do przenoszenia danych, • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, • prawo do wniesienia skargi skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. 

7. Powyższe uprawnienia Kupujący może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@polflor.wroclaw.pl 

8. Sprzedawca może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych. Przykładowo, Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Kupującego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

9. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, skontaktować się ze Sprzedawcą, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację. 

10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

11. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: ……………….. 

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH 


1. Wszystkie zdjęcia Produktów i Roślin oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na Stronie Internetowej są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na Stronie Internetowej, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. 

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze Strony Internetowej oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl. 

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, do rozpoznawania sporów wyłącznie właściwy będzie sąd polski, właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem umowa podlega prawu polskiemu, w szczególności przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku. 

Made with Pingendo Free  Pingendo logo